Naszym pragnieniem jest widzieć życie ludzi, którzy tworzą Kościół pełny pasji dla Jezusa oraz chodzą w prowadzeniu i mocy Ducha Świętego. Kościół, który jest znany ze swej miłości, wpierw wychodzącej naprzeciw braciom i siostrom w Chrystusie, których Bóg – nie ze względu na denominację, ale na wiarę w Jego Syna – wybrał, aby stali się Bożymi dziećmi (Rz 8, 15-17). Którzy wspólnie staja w modlitwie i podejmują niestrudzenie służbę miłości i głoszenia Dobrej Nowiny tym, którzy jeszcze jej nie usłyszeli, a w sposób szczególny Żydom – jako tym, których Bóg wybrał (Rz 3, 1-2), w których to jako kościoły chrześcijańskie wywodzące się z pogan zostaliśmy wszczepieni (Rz 11, 17) i od których zbawienie bierze początek (J 4, 22). Abyśmy wspólnie z Duchem Świetym mogli wznieść zawołanie: „Marana tha!” – „Przyjdź!” (Ap 22, 17), ogłaszając z radością i wyczekiwaniem powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Aby to było możliwe, skupiamy się w sposób szczególny na czterech krokach pracy ze Słowem. Pierwszym z nich jest nauczanie – oparte na Słowie Bożym i ubogaconym Tradycją Kościoła – w którym jako odbiorcy dostrzegamy rozbieżność pomiędzy naszym życiem, a tym, jakiego życia oczekuje od nas Bóg. Nauczanie wznieca pragnienie przyjęcia Jezusa i pójścia za Nim. Jednak często nasza przeszłość, zranienia czy duchowe ciężary nie pozwalają nam na podjecie tej decyzji. Dlatego drugim krokiem jest służba ku pełni życia, w której przez poradnictwo, rozmowę, modlitwę, pomoc psychologiczną czy terapeutyczną – staramy się służyć odbudowie fundamentów pozwalających na podjęcie drogi za Chrystusem. Droga ta jest możliwa kiedy konfrontujemy nasze życie ze standardami Bożego Słowa – jest to etap trzeci – uczniostwo. Ostatnim z kroków jest poszerzenie horyzontów wiary: aby dostrzec Boże pragnienie jedności chrześcijan i możliwości budowania tej jedności w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego; aby poznać i zrozumieć naszą własną tożsamość w kontekście wielkiego planu Boga oraz przyjąć i podjąć nadrzędny cel – przygotowanie drogi na przyjście Pana.