Szkoła Sług Ducha to pierwsza w Krakowie szkoła biblijna o charakterze stacjonarnym. Celem formacji w szkole jest wzmocnienie osobistej więzi z Jezusem i przejście od miejsca poznania Boga do miejsca przyjaźni z Nim, aby przynieść Jego owoc.

Szkoła Sług Ducha działa w Kościele Katolickim przy patronacie Krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) i ks. dra Petera Hockena. Funkcję dyrektora sprawuje dr Mariusz Orczykowski OFMConv. Zespół szkoły tworzą Seweryn Osowski, Katarzyna Filipiak i Marek Filipiak. Poprzez Szkołę Sług Ducha chcemy odpowiedzieć na wzrastającą potrzebę formacji chrześcijańskiej opartej na odnawiającym działaniu Ducha Świętego, prowadzącego “drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia” (Evangelii Gaudium 25), które przywraca w pełni trynitarne i chrystocentryczne życie w Ciele Chrystusa dla chwały Ojca.

Nieodłącznymi elementami Szkoły są jedność Chrześcijan oraz rola narodu żydowskiego w Bożym planie, w czasie, gdy całe Ciało przygotowywane jest na przyjście Pana w Chwale. Istotnym aspektem formacji jest wymiana darów, docenienie bogactwa tradycji Kościoła Katolickiego i innych kościołów chrześcijańskich oraz zrozumienie roli Izraela w Bożym planie zbawienia.

Szkoła podejmuje szczególną współpracę ze wspólnotą Głos na Pustyni, ze względu na wspólną wizję. Współpraca obejmuje wspólne konsultacje, wparcie modlitewne oraz praktyczną pomoc w działalności Szkoły. Rozwój Szkoły aktywnie wspiera także Fundacja Brat Słońce.

Celem Szkoły, odzwierciedlającym wizję współdziałania na rzecz odnowy Kościoła, jest nawiązanie bliskiej współpracy ze wspólnotami i budowanie szerokiej platformy, łączącej wiele środowisk chrześcijańskich.