ADORACJA

Jedną z formuł trwania przed Bożym Tronem w Pokoju Modlitwy jest adoracja zamiennie nazywania uwielbieniem czy kontemplacją. Jest to czas w pełni oparty o bazę muzyczną, podczas którego wpatrujemy się w Boże Oblicze, śpiewając skomponowane wcześniej pieśni albo pieśni prorocze rodzące się w danej chwili trwania przed Nim. W otwartości na natchnienia Ducha śpiewamy o tym, Kim On Jest, jaki Jest, co zrobił dla nas i co z tego wynika – to z kolei prowadzi nas nieraz w stronę przepowiadania Słowa poprzez muzykę do serc osób obecnych na sali.


Tej części przewodzi lider uwielbienia z towarzyszącym sobie zespołem oraz śpiewacy (od jednego do czterech).

ZWIŃ

ROZWAŻANIE SŁOWA

Inną formułą modlitwy w Pokoju Modlitwy jest oparte o bazę muzyczną rozważanie wybranego fragmentu Słowa Bożego (do ośmiu wersetów). Rozważanie prowadzi lider modlitwy, który odczytuje najpierw cały wybrany fragment, a później oddzielnie każdy werset, dołączając do tego słowa osobistego rozważania. Następnie śpiewacy, improwizując, rozśpiewują dany kawałek Słowa werset po wersecie, wieńcząc całość refrenem, w który mogą się włączyć wszyscy uczestnicy modlitwy.


Powyższy model jest określany mianem „modelem harfy i czaszy”, co ma swoje źródło w Apokalipsie św. Jana (5, 8): „A kiedy wziął [Baranek] księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.” Wierzymy, że nasza muzyczna forma modlitwy (harfa), wypełniona rozważaniem Jego Słowa, które jest prawdą, oraz wstawiennictwem, jest miłą wonią wznoszącą się przed Boży Tron (czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych) – i jednocześnie proroczą realizacją wersetu z Apokalipsy.

ZWIŃ

WSTAWIENNICTWO

Wstawiennictwo jest czasem, podczas którego wstawiennicy przedstawiają Panu konkretne intencje, powołując się na Słowo Boże (tzw. Modlitwy Apostolskie, np. Ef 3, 14-19; Flp 1, 9-11). Następnie śpiewacy rozśpiewują daną modlitwę, na końcu formułując refren, w który mogą się włączyć wszyscy uczestnicy modlitwy. Tu również funkcjonuje model „harfy i czaszy” (zob. zakładka „rozważanie Słowa”).

Intencje wstawiennictwa wybierane są zgodnie z rozeznaniem i poruszeniami Ducha na dany czas. Co dwa tygodnie prowadzimy wstawiennictwo za Kraków. Przykłady dotychczasowych obszarów naszych modlitw: o zmniejszenie smogu w Krakowie, za ŚDM, za rządzących, o jedność chrześcijan, za Kościół prześladowany, za twórców kultury w Polsce, za media w Polsce, za polskie szkoły i uczelnie wyższe, o ochronę przed islamem, i wiele innych.

ZWIŃ

POKOJE PROROCZE

Biblia mówi, że Bóg ma tysiące dobrych myśli o nas – więcej niż ziaren piasku (Ps 139, 18). On przenika nas do głębi i zna każdą cząsteczkę. Posługa pokojów proroczych jest czasem, kiedy osoby obdarzone darem proroczym (1 Kor 12) pytają Ducha Świętego o myśli, słowa i obrazy dla osoby, która przychodzi. Warto pamiętać o dwóch rzeczach:


- Słowo prorocze wypowiadane jest zawsze ku zbudowaniu, nigdy ku potępieniu czy zgnębieniu kogoś – po tym można rozeznać jego prawdziwość, czy owoc, jaki przynosi, jest owocem Ducha Świętego (Ga 5, 22) czy też nie.


- Każde słowo czy obraz proroczy należy rozeznać osobiście podczas spotkania z Bogiem na modlitwie, ponieważ, jak mówi Słowo „po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy” (1 Kor 13, 9).

ZWIŃ