Specjaliści

Andrzej Michalik


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Instytutu Psychologii UJ oraz Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, certyfikowanego przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kształcił się także w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ i na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie, a także ich rodzin. Pracuje pod stałą superwizją metodą systemową i integratywną, prowadzi terapię indywidualną, par, małżeństw i rodzin.

Prowadzi psychoterapię od 2011 roku.

Anna Gebauer


Certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 943), psycholog.

Terapeutka pracująca z dorosłymi. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo behawioralnego PTTBP zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie. Od kilku lat prowadzi terapię w tym nurcie, pracuje pod superwizją, regularnie się doszkala.

Zajmuje się terapią osób dorosłych w obszarze zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zaburzeń związanych ze stresem oraz zaburzeń osobowości. Poza pracą terapeutyczną prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców małych dzieci z trudnościami w różnych obszarach rozwoju.

Agnieszka Kwiecińska


Psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Absolwentka Kursu Psychoterapii organizowanego przez szpital im. dr Babińskiego. Członek SN Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających depresji, lęków, bezradności, nasilonego cierpienia psychicznego o różnym podłożu. Terapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, pracę z pacjentem opiera na uważności, empatii, rozumieniu aktualnej sytuacji życiowej oraz własnej historii i jej znaczenia.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Od wielu lat zajmuje się również pracą z osobami przeżywającymi utratę i żałobę.Trener umiejętności psychospołecznych – prowadzi szkolenia dla personelu medycznego w zakresie komunikacji klinicznej oraz pomocy psychologicznej dla chorego i jego rodziny. Prowadzi zajęcia dla przyszłych psychoonkologów w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pracuje pod stałą i regularną superwizją.

Magdalena Poprawa


Pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie Systemowe Szkolenie z terapii rodzin i par. Jest również terapeutą indywidualnym w nurcie psychodynamicznym. Pracuje terapeutycznie również z dziećmi i młodzieżą. Odbyła szkolenie z Komunikacji bez Przemocy. Techniki dobrej komunikacji przekazuje parom podczas różnego rodzaju warsztatów. W czerwcu 2019 roku ukończyła Szkolenie z Chrześcijańskiej Terapii Integralnej. W Poradni Shalom pracuje terapeutycznie z dorosłymi, parami i młodzieżą od 14 roku życia.

ks. Kamil Gołuszka


Teolog, Psychoterapueta. Absolwent teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku i posługuje jako wikariusz w Archidiecezji Krakowskiej. Ukończył całościowe 4 - letnie studia podyplomowe z psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jest również członkiem.

W ramach psychoterapii pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą powyżej 16 roku życia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji psychoanalitycznej.

Dorota Zielińska


Pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowy kurs  psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka  Akademii Ignatianum, Uniwersytetu Papieskiego i Pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach pomocowych dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, stażach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego, indywidualną pracę zrodzicami oraz poprzez prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Prowadzi terapię indywidualną i par oraz działa w obszarze poradnictwa rodzicielskiego opartego na NVC (porozumieniu bez przemocy) oraz rodzicielstwie bliskości służąc wsparciem rodzicom w  trudnościach, sytuacjach kryzysowych naturalnie pojawiających się w cyklu rozwoju rodziny.

Posiada doświadczenie w pracy z traumami, trudnościami emocjonalnymi, kryzysami. Pracuje pod stałą i regularną superwizją.

Aleksandra Skwarczek


Socjolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła staż m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz ukończyła Szkołę Coachów ROZVIYAK.

Pracuje również w Małopolskim Centrum Psychoterapii oraz w prywatnym gabinecie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje par i rodzin. Nieustannie poszerza wiedzę, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Od lat związana z krakowską Wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji JANKI.

Joanna Battek 


Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z doświadczeniem klinicznym, dyplomowana absolwentka Krakowskiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, kompleksowego szkolenia celowanego na pracę z dorosłymi oraz z młodzieżą. Ponadto uczestniczka wielu szkoleń dedykowanych pracy z parami małżeńskimi i rodzinami w podejściu systemowo-psychoanalitycznym z elementami behawioralnymi.

Każdorazowo prowadzona terapia dostosowywana jest do potrzeb indywidualnych, uwzględniając etap życia zgłaszanej osoby oraz jej kontekst środowiskowy i opiera się na relacji budowanej stopniowo i systematycznie z terapeutą.

Do tej pory pracowała zarówno z osobami indywidualnymi z diagnozą różnorakich zaburzeń, jak również posiada kilkuletnie doświadczenie w terapii par. Doświadczenie pracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zaowocowało potrzebą organizowania corocznej bezpłatnej akcji pod hasłem Miesiąc Zdrowia Psychicznego w jednej z krakowskich parafii. Na co dzień przyjmuje ambulatoryjnie w poradni oraz w gabinecie prywatnym.

A certified psychotherapist of the Polish Psychological Association with clinical experience, and a graduate of the Krakow Center for Psychodynamic Psychotherapy, a comprehensive training aimed at working with adults and young people. In addition, Joanna has participated in many training sessions dedicated to working with married couples and families in a systemic-psychoanalytical approach with behavioral elements.
Each therapy session is adapted to the individual's needs, taking into account the stage of life of the reported person and their environmental context and is based on the relationship built gradually and systematically with the therapist.
Until now, Joanna has worked with individuals with a diagnosis of various disorders, and has several years of experience with couples' therapy. The experience of working at the University Hospital in Krakow resulted in the need to organize an annual free campaign under the slogan of Mental Health Month in one of the Krakow parishes. Patients are seen outpatient in a clinic and in a private office.

Kinga Kwinta-Pietuszko


Psychoterapeuta, religioznawca, pedagog. Prowadzi psychoterapię małżeńską oraz indywidualną osób dorosłych. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, posiadajacym rekomendację Polskiego Towarzystwa Pscyhologicznego dla szkoleń w psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologicznej NSZOZ „Specjalistyczne Centrum Leczenia i Diagnostyki" Sp. z .o.o. Współpracuje z Małopolskim Centrum Psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych. W pracy terapeutycznej łączy perspektywę systemową z podejściem psychodynamicznym. W szerokim rozumieniu człowieka inspiruje się antropologią personalistyczną i filozofią J. Tischnera. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Agnieszka Nowicka


Psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Katedrze Psychoterapii UJ CM, Małopolskim Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, na Oddziale Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Hospicjum Maryi Królowej Apostołów.

Obecnie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, z rodzinami, a także z parami i małżeństwami doświadczającymi kryzysu. Prowadzi terapię również w języku hiszpańskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Uczestniczy w konferencjach i seminariach, szczególnie interesuje ją tematyka terapii rodzin i par, a także praca z pacjentami chorymi onkologicznie.

Małgorzata Suryjak


Socjolog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J .Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wiedzę psychologiczną rozwijała podczas studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała poprzez staże kliniczne i szkolenia m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania, z podejścia systemowego oraz prowadząc warsztaty psychologiczne.

W Poradni Shalom prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w kryzysie, z problemami emocjonalnymi, depresją, trudnościami w relacjach oraz zaburzeniami osobowości.

Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

br. Albert Koczaj (albertyn)


Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J .Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwent psychologii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje w nurcie psycho-dynamicznym, zajmuje się również diagnozą psychologiczną osobowości.

Doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi nabył w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie oraz Przytulisku dla Osób Bezdomnych w Krakowie. Doświadczenie pracy z osobami w kryzysie i dotkniętymi traumą nabył w Tatrzańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

Mateusz Jaszczuk


Pedagog resocjalizacji, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J .Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując z młodzieżą i rodzinami w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz pełniąc funkcję społecznego kuratora sądowego w sprawach rodzinnych i dla nieletnich. Od 5 lat pracuje jako wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ukończył trzymiesięczny staż na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym w oparciu o rozumienie psychoanalityczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Praktykę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Anna Pisiałek


Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapii organizowanego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego UJ. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ oraz Polskim Czerwonym Krzyżu. Na codzień pracuje jako trapeuta psycholog osób z niepełnosprawnością intelektualną w Domu Pomocy Społecznej.

W poradni Shalom prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. W terapii stosuje podejście integratywne, czerpiąc zwłaszcza z rozumienia systemowego, humanistycznego oraz psychodynamicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Redaktorka miesięcznika “Żywe Słowo”.