SŁOWO BOŻE

Każdy akt posłuszeństwa Panu i każda odpowiedź na działanie Ducha Świętego przyspiesza dzień przyjścia Pana (2P 3, 12). Bycie posłusznym Panu jest możliwe tylko wówczas, kiedy znamy nauczanie Pisma Świętego i czynimy nasze życie odpowiedzią na zawarte w nim zalecenia.

 

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8, 21).

 

Naszym pragnieniem jest poszerzanie znajomości, zrozumienia, a przede wszystkim praktycznego zastosowania Słowa Bożego w naszym codziennym życiu. Chcemy być tymi, którzy wprowadzają Słowo w czyn a nie są tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie (Jk 1, 22). „Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko Słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je otrzyma błogosławieństwo” (Jk 1, 22–25).

ZWIŃ

JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Centralną modlitwą arcykapłańską Jezusa jest prośba o jedność tych, którzy uwierzą w Niego. Pochodzi ona wyłącznie z Bożej jedności i dociera do nas od Ojca przez Syna i w Duchu Świętym. Jezus prosi o dar, który pochodzi z nieba, posiadający skutek realny i dostrzegalny na ziemi.

 

Modli się:  Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 21).

 

Jedność chrześcijan jest nie tylko znakiem i pragnieniem Boga, ale wręcz musi się pojawić z całą jasnością, aby świat uwierzył – jest to cel bardzo praktyczny i konkretny. I jest to możliwe dziś dzięki działaniu Ducha Świętego, który wypełnia Boże postanowienie: „dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10). 

 

Wierzymy, że żyjemy w wyjątkowym czasie działania Ducha Świętego. To dzięki nowemu wylaniu na Kościół w XX wieku chrześcijanie zakorzenieni w Chrystusie mogą dzisiaj wspólnie modlić się i uwielbiać Pana w jednym Duchu pomimo denominacyjnych podziałów. Wyczekując przyjścia Jezusa Chrystusa pragniemy, abyśmy „wszyscy razem doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 13).

ZWIŃ

ROLA IZRAELA

Wylanie Ducha Świętego, które miało miejsce w XX wieku, dotknęło nie tylko Kościoły chrześcijańskie, ale także Żydów. Po raz pierwszy od dwudziestu wieków Duch Święty zaczął powoływać i wzbudzać kongregacje żydowskich wyznawców Jezusa (Yeshuy) Mesjasza, którzy zachowują żydowski styl życia oraz żydowską tożsamość. Obserwujemy również powrót Żydów z całego świata do swojej ojczyzny. Wierzymy, że są to znaki czasu dane od Pana i głęboko nosimy Izrael w naszych sercach i modlitwach. Uznajemy, że jako narody zostaliśmy wszczepieni w naturalny pień i gałęzie wierzącego Izraela (Rz 11, 17-24). Stało się to po to, aby stworzyć „jednego nowego człowieka” (Ef 2, 15) razem z narodami, jako „współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie” (Ef 3, 6).


Wierzymy, że modlitwa za Izrael, aby uznał Yeshuę za Mesjasza i mógł zawołać „Błogosławiony który przychodzi w Imię Pańskie” oraz inicjatywy dążące do jedności chrześcijan przygotowują drogę naszemu Panu na Jego drugie Przyjście. Natomiast rolą Kościoła jest uznanie swoich korzeni i fundamentów w Izraelu, odpokutowanie nauczania o zastąpieniu narodu wybranego przez Kościół oraz uznanie prawowitego miejsca żydowskich wyznawców Jezusa (Yeshuy) wewnątrz jednego Ciała Chrystusa – Mesjasza.

ZWIŃ

POWTÓRNE PRZYJŚCIE

Wylanie Ducha Świętego widoczne w naszych czasach pokazuje, że Bóg coraz intensywniej przygotowuje Kościół na spotkanie z Jezusem; przygotowuje swoją Oblubienicę na ucztę weselną Baranka. Duch Święty przygotowuje Kościół, aby święty i zjednoczony mógł zostać przedstawiony Chrystusowi i Ojcu. Pan powołuje dziś synów i córki, sługi Ducha Świętego, aby poprzez ich świadectwo budził Kościół do przygotowania na powtórne przyjście Pana. Jednocześnie błogosławi swój lud darami, które poprzedzają Jego przyjście i są „przedsmakiem” nadchodzącego Królestwa.

Przygotowanie to wymaga głębszego objawienia miłości Ojca, głębi zjednoczenia z Chrystusem oraz radykalnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Powołanie do przygotowania na powtórne przyjście jest dane wszystkim chrześcijańskim wspólnotom wiary, gdyż wszyscy zostali zaproszeni na ucztę weselna Baranka.

 

Wszyscy wierzący w Chrystusa mogą wspólnie wołać „Przyjdź Panie Jezu”.

 

Modlitwa ta ma ogromna moc, gdyż jest wyrażeniem najgłębszego pragnienia serca Ojca, aby Jego Syn został uwielbiony tu na ziemi i połączył się ze swoja Oblubienica. Jest także wzmacnianiem liturgicznego zawołania Kościoła:

 

„Oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.

ZWIŃ